Adatvédelmi nyilatkozat


A www.cukk.hu weboldal mint minden más weboldal, szeretné a lehető legoptimálisabb módon kiszolgálni a látogatókat. Ehhez az elemzéshez a google
analitics szolgáltatását vesszük igénybe. Ugyan a cukk.hu direktben nem tárol és nem alkalmaz sütiket (cookie), de az analitics szolgáltatás azok segítségével
működik, melyről ezen az oldalon kaphat bővebb információt.

1. Bevezetés

A jelen Nyilatkozat célja, hogy minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során. A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át. Az oldal által, a megrendelés lebonyolítása érdekébe tárolt személyes adatok, kérésre, a személyes adat tulajdonosának azonosítását követően törlésre kerülnek. Ezen adatok a megrendelt áru, szolgáltatás teljesítése után, a számla törvényben meghatározott minimális ideig tároljuk.

2. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

- személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet; - adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

- adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
- adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára;
- nyilvánosságra hozatal: valamely adat hozzáférhetővé tétele bárki számára;
- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;
- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes
adatok feldolgozását végzi;
- adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

3. Az adatkezelés

3.1 Az adatkezelés alapelvei
A személyes adatok kizárólag a Felhasználó hozzájárulása esetén kezelhetőek. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a céljának. Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet. Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani.
Az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha a látogató ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi,  és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény
lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az
Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
3.2 Az adatkezelés jogcíme
Személyes adat akkor kezelhető, ha - ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy - azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben -
helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát.
Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell
vélelmezni, hogy az Érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa
közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos
előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában
értelmezhetőek (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 2.§ 1. pont alapján), ezért jelen Nyilatkozat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.
3.3 Személyes adatok köre, az adatkezelés célja Automatikusan rögzített adatok köre (nem-személyes adatok) Azzal, hogy a Felhasználóink látogatják a cukk.hu weboldalt, webszervereink automatikusan regisztrálják a látogatók általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Az adatokat a Felhasználóink által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyezhetnek el Felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag technikai célokat szolgálnak, azok nem tartalmaznak egyedi azonosításra alkalmas információkat, más célra nem vesszük őket igénybe.

Személyes adatok
Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez Felhasználóinknak regisztrációs kérdőívet kell kitölteniük, melynek során meg kell adniuk vezeték- és keresztnevüket, e-mail elérhetőségüket. Az információk megadására azért kérjük Felhasználóinkat, hogy őket azonosítva, az általuk igénybe vett árut/szolgáltatást a felhasználási helyükre eljuttassuk.

4. A felhasználó jogai, jogorvoslati lehetőség

Felhasználónak joga van arra, hogy
- tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről
vagy székhelyéről;
- ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az
adatokról számára érthető formában tájékoztassák;
- indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon. A Felhasználó az
adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja;
- jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az Érintett
kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból
kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban,
közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az Érintett, jogainak megsértése esetén, az Adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelő az érintett
adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Érintettel szemben az
Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az adatvédelemmel kapcsolatos további segítségért és tájékoztatásért az
Adatvédelmi Biztoshoz (címe: 1051 Budapest, Nádor u. 22., Telefon/Fax: 06/1-269-3541, E-mail: adatved@obh.hu) lehet fordulni.

Vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve fontosabb nemzetközi ajánlások:
- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?
docid=99200063.TV);
- A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500119.TV);
- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998.
évi VI. törvény (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800006.TV);
- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV);
- Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300100.TV);
- A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény; (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?
docid=A0800047.TV)
- A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?
docid=A0800048.TV)
- A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének (www.mte.hu) a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös
tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre;
- Az Online Privacy Alliance (http://www.privacyalliance.org/) ajánlásai. Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat a cukk.hu weboldalára vonatkozik. Ezen weboldal
tartalmazhat hivatkozásokat más szolgáltatók weboldalaira, amelyekre a jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya nem terjed ki. Amikor Felhasználóink elhagyják
weboldalunkat, kérjük, tájékozódjanak, és olvassák el minden olyan weboldal adatvédelmi nyilatkozatát, amely személyüknek azonosítására alkalmas
információkat gyűjt. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a cukk.hu nem vállal felelősséget.